Year: 2008
Make:
Model:

Price: Ksh.503,703
Noda, Chiba Prefecture, Japan
Location: 11,264 Kms

Year: 2008/1
Make:
Model:

Price: Ksh.503,704
Noda, Chiba Prefecture, Japan
Location: 11,264 Kms

Year: 2009
Make:
Model:

Price: Ksh.677,700
Japan
Location: 11,116 Kms